ОБЩИ УСЛОВИЯ


ОБЩИ УСЛОВИЯ
за онлайн покупки на стоки 

Тези правила и условия („Общи условия“) уреждат използването на този сайт, като регламентират отношенията между „Булдент“ ЕООД и лицата, ползващи онлайн магазина на уебсайт: www. buldent.bg. 

Моля, прочетете внимателно настоящите Общи условия, преди да извършите покупка на стока. Чрез отбелязване на отметка пред „Запознах се с Общите условия и ги приемам“, при завършване на поръчката, Вие потвърждавате, че сте прочели, разбрали сте и сте съгласни да бъдете обвързани с тези Общи условия за ползване на сайта и онлайн – магазина. Вашето съгласие с тези Общи условия не може да бъде оттеглено с обратна сила. Общите условия обвързват страните по договора, докато е в сила сключен договор за покупка на стоки от онлайн магазина или докато не са изплатени всички дължими суми към „Булдент“ ЕООД. 

В случай, че не сте съгласни с Общите условия, моля не използвайте сайта за извършване на покупки. Тези условия могат да бъдат периодично актуализирани или променяни, затова, молим преди всяка покупка да прочитате внимателно актуалната им редакция. 

Идентифицирането на клиента, с цел възпроизвеждане на изявлението му за съгласие с настоящите Общи условия и за извършване на поръчка, се осъществява чрез съхранение в лог –файлове на сървъра на www. buldent.bg, съхранение на IP-адреса на клиента, лични данни, предоставени при регистрация и завършване на поръчката, както и всяка друга информация. 

„Булдент“ ЕООД си запазва правото да променя информацията по този сайт, вкл. – настоящите Общи условия,  по всяко време без предварително известяване.  Измененията влизат в сила незабавно и стават задължителни за страните от момента на публикуването им. 

 

Страни по тези Общи условия:

„Булдент“ ЕООД, търговско дружество, надлежно регистрирано според изискванията на българското законодателство, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Лозенец, ж.к. Лозенец, ул. „Яна Язова“ №3, ет. 7, ап. 29, ЕИК: 204310070, ДДС № BG204310070, наричан по-нататък „Дружеството“, „Ние“ или „Булдент“ ЕООД

и

Всяко физическо или юридическо лице, което се е съгласило с тези Общи условия и ползва сайта за покупка на стоки, наричано по-нататък „Потребител“. Физически лица под 18 години или лишени от дееспособност нямат право да използват онлайн магазина за сключване на договори за покупка на стоки. С регистрирането си в сайта Потребителят (физическо лице) декларира, че е пълнолетен (навършил 18 години) и дееспособен. 

Сайтът предлага специализирани професионални продукти, предназначени за стоматолози и аптеки (свободни професии и търговци). Тези продукти не са предназначени за лична употреба, поради което приложението на Закона за защита на потребителите (ЗЗП) е изключено. „Булдент“ ЕООД не носи отговорност ако потребители по смисъла на § 13, т. 1 от ДР на ЗЗП  извършват покупки от сайта.

 

 

Авторски права

Наименованието „Булдент“ ЕООД, лого, корпоративни символи и търговски марки, както и цялото съдържание на сайта, са собственост на Дружеството и/или на неговите партньори и доставчици. Нито една част от този сайт не може да бъде възпроизвеждана под никаква форма – копирана, разпространявана или ползвана като снимки, текст, графики, услуги, с каквато и да е цел и в каквато и да е медия или компютърна среда без изричното писмено съгласие на Дружеството. Материалите на този сайт са под закрилата на Закона за авторското право и сродните му права и на Търговския закон и всяка непозволена употреба може да бъде нарушение на авторско право, права върху търговски марки или други законови разпоредби.

Дружеството си запазва правото да публикува рекламни банери от всякакъв вид, както и връзки  (линкове) от която и да е част от сайта, съобразно действащото българско законодателство.

Клиентът има право да ползва свободно ресурсите на сайта за законни цели, като спазва ограниченията, предвидени в тези Общи условия. Клиентът няма право да използва сайта  по начин, който нарушава местен или международен закон и/или правата на други лица. Клиентът  няма право да качва или разпространява материали, които съдържат вируси или рекламен софтуер или подобни компютърни кодове, предназначени да увредят права или интереси на трети лица. Ако Клиент сметне, че съобщение, изпратено до него, по какъвто и да е начин от Дружеството, накърнява авторско или друго право, той/тя може да се свърже с Дружеството чрез наличните на сайта данни за контакт, за да може Дружеството да вземе информирано решение.   

 

Ограничаване на отговорността

„Булдент“ ЕООД не носи отговорност, ако по някаква причина този сайт  не е на разположение по всяко време. Достъпът на Клиента до сайта може да бъде прекратен по всяко време и без задължения за Дружеството. Цялата информация относно предлаганите стоки, вкл. но не само – характеристики, размери, цветове, гаранционни условия, начин на употреба и т. н. е предоставена от производителя, респ. – вносителя и/или дистрибутора на конкретната стока, и  „Булдент“ ЕООД не носи отговорност при невярна, заблуждаваща или неточна информация. Материалите и услугите в сайта са ограничени само до посочените условия за тях, без да се осигуряват каквито и да е гаранции включително търговски и целеви. Задълженията на „Булдент“ ЕООД по отношение на продуктите и услугите, които се предлагат в този сайт се управляват от съответните споразумения с вносителите и/или дистрибуторите на представяните продукти и нищо в този сайт не може да ги промени. „Булдент“ ЕООД не поема гаранция за точността и целостта на публикуваните материали, софтуера или услугите на сайта.

„Булдент“ ЕООД не носи отговорност за съдържанието на други сайтове, които могат да бъдат достъпни чрез този сайт. Всички връзки на този сайт са предоставени само за удобство на Клиента и Дружеството не препоръчва или одобрява съдържанието на други сайтове. „Булдент“ ЕООД не носи отговорност и не дава гаранции по отношение на компютърни вируси. Потребителят следва да предприеме всички необходими мерки, преди да ползва или сваля информация от този  сайт.

„Булдент“ ЕООД се опитва да представи и визуализира предлаганите стоки и цветове на сайта по възможно най-точен начин, но не може да гарантира, че мониторът на потребителя възпроизвежда цветовете по същия начин.

Запазваме си правото за печатни грешки, промени, промени в цената, забавяния на доставката и ограничена наличност на склад.                     

                                             

Търговски съобщения

„Булдент“ ЕООД има право да  разпространява търговски съобщения при спазване на изискванията на чл. 6, ал. 1 – 3 от Закона за електронната търговия.

 

Услуги

Чрез този сайт „Булдент“ ЕООД предлага на Клиента оферти за покупка на богат асортимент от стоки от реномирани търговски марки чрез извършване на онлайн-поръчка,  заплащане на съответната продажна цена и доставка до посочен от Клиента адрес. 

 

Условия за покупка

Клиентът може да пазарува от сайта като гост или като регистриран потребител. За да пазарува от сайта Клиентът се нуждае от регистрация. Процедурата по регистрация е напълно доброволна и безплатна. Клиентът следва задължително да попълни всички места, отбелязани със звездичка. След регистрацията Клиентът може по всяко време да променя въведените данни. В случай, че Клиентът предостави неактуални, неверни, непълни или неточни данни, Дружеството не носи отговорност за неточно изпълнение на договора като наред с това има право незабавно и без предизвестие да преустанови поддържането на регистрацията на Клиента и достъпа до клиентския му профил. 

 

Сключване на договор

Заявката за поръчка на стока се счита за направена с попълване на съответната регистрационна форма, съдържаща данни за получателя, място на доставка, параметри на поръчаната стока, брой, цена и начин на плащане. Заявката се счита за подадена след кликване на бутона: „Запознах се с Общите условия и ги приемам“ и натискане на бутона „Завърши поръчката”. Това действие има правно обвързваща сила. С подаване на заявката се счита, че Клиентът заявява изричното си съгласие, че приема е-майл-потвърждението на поръчката, отправено му от Дружеството, за предоставяне на информация и потвърждение на сключения договор, по смисъла на Закона за задълженията и договорите. 

Незабавно след поръчката Дружеството изпраща на Клиента е-майл – съобщение, с което потвърждава поръчката или го уведомява за липса на заявената стока.

Договорът за он-лайн покупка на стока се счита за сключен само след потвърждение на конкретната поръчка от „Булдент“ ЕООД.  С изпращане на потвърждението страните се считат за обвързани от условията, описани в тези общи правила, както и от Закона за задълженията и договорите. 

 

Цена и плащане

Крайната цена на поръчката представлява общата сума от цените на всички поръчани продукти, с включена цена на доставка, посочена самостоятелно. Всички цени са в левове с включен ДДС и не подлежат на промяна от момента на поръчване до момента на плащане.

 

Ваучери и намаления, чрез използване на промоционален код 

По време на промоции и специални кампании в онлайн магазина, всеки Клиент има право да ползва ваучер или промоционален код, предоставен от "Продерм" ЕООД. Валидността на всеки ваучер или промоционален код е ограничена и валидна само за изрично посочения срок или промоция. След изтичането на този срок, ваучерът или промоционалния код автоматично става невалиден, без да се налага това да  бъде изрично упоменавано. 

 

Доставка

Заявените и потвърдени поръчки се обработват, предават на куриер и доставят до Клиента  до три работни дни от деня на потвърждаването им. Клиентътследва да приеме всяко възможно удължаване на времето за доставка, което се дължи на забавяне поради непредвидени обстоятелства извън контрола на Дружеството,. Поръчаната стока се доставя в подходяща  за вида й опаковка. 

Не се предлага услугата „Преглед на пратка преди получаване”.

В случай че, Клиентът желае пренасочване на пратката на друг адрес, той следва да заплати допълнителната услуга. При пренасочване на пратката към друг адрес поради предоставен от Клиента грешен или непълен адрес, допълнителната услуга отново се заплаща.

Фиксирана цена за доставка: 4,98 лв. с ДДС. Безплатна доставка при поръчки на стойност над 120,00 лв. с ДДС. Цените са валидни за доставки на територията на Република България.

Рискът от загуба или повреда на стоката преминават върху Клиента в момента, в който Клиентът или посочено от него трето лице, различно от куриера, приеме Стоката. 

 

Гаранция 

„Булдент“ ЕООД не предоставя търговска гаранция за предлаганите на сайта продукти. Такава може да бъде предоставена от съответния производител или вносител. Условията и срока на търговските гаранции са посочени в гаранционните карти, съпътстващи документацията към продукта.

 

 „Бисквитки”

www. buldent.bg има право да инсталира върху компютъра на Клиента „бисквитки“ (cookies), които се запазват от интернет страницата върху твърдия диск на Клиента и позволяват възстановяване на информация за Клиента. Дружеството  използва само един вид “бисквитки”, които се отнасят до събирането на статистически данни по отношение на посещенията на сайта и не са свързани с личните данни на Посетителя. 

 

Контакт

Дружеството публикува на сайта своите пълни данни за идентификация и детайли за контакт с Клиента. С приемането на тези Общи условия Клиентът дава своето съгласие „Булдент“ ЕООД да използва следните технически средства за контакт с него: info@edrogeria.bg и/или тел. 0700 16 101, вкл. – да получава известия от Дружеството по телефон и/или електронен път, вкл. – чрез email комуникация или известие на сайта. 

За всички неуредени с настоящите общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото гражданско законодателство на РБългария. Всички спорове по изпълнението или тълкуването на тези общи условия и свързаните с тях договори за онлайн продажби на стоки чрез онлайн –магазина ще бъдат решавани чрез споразумение, а при невъзможност да се стигне до такова и ако подсъдността не е определена императивно,  ще бъдат отнасяни за решаване пред съответния родово компетентен  съд в гр. София. Ако някое от условията или разпоредбите на тези общи условия бъде намерено за недействително или невалидно,  по каквато и да е причина, това няма да повлияе на действителността на останалите разпоредби. 

 

Заключителни разпоредби

Дружеството има право по всяко време да променя настоящите общи условия. Промяната влиза в сила от деня на публикуването й на сайта и има действие занапред, като не засяга поръчките, потвърдени от Дружеството преди този момент.